બધા શ્રેણીઓ
EN

વિનાઇલ ફ્લોરિંગ રોલ

તમે અહિંયા છો : ઘર> પ્રોડક્ટ્સ > ફ્લોરિંગ સ્ટીકર > વિનાઇલ ફ્લોરિંગ રોલ

પ્રોડક્ટ્સ

વિનાઇલ ફ્લોરિંગ રોલ

There are many advantages to choosing vinyl roll flooring. When selecting a high-quality manufacturer like Hamyeewallpaper, Vinyl is a highly durable material that requires very low maintenance. One of the other advantages of vinyl rolls is that they offer great water resistance, making them the perfect material for use in a bathroom, kitchen, or other high-moisture spaces in the home or commercial space. Hamyeewallpaper offers a range of different designs to complement your home including wood and marble effects. Gerflor also offers a range of vinyl tiles and planks, one advantage of using these over roll flooring is that individual pieces can be easily replaced if they are damaged.